افزایش کار کودکان در ایران با وجود کاهش جهانی شمار کودکان کار

نایب رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان باور دارد کار برخی کودکان هزینه اجاره خانه و معیشت خانواده را می دهد و اگر کار از آنها گرفته شود از صحنه روزگار محو خواهند شد.