تصویب کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر

کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر به تصویب رسید، اما به دلیل مشکلات قوه قضائیه در جزئیات آن، طرح بار دیگر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داده شد.