سرپرست جدید دانشگاه آزاد: فرهاد رهبر، مشاور اقتصادی ابراهیم رئیسی

علی‌محمد نوریان در حالی جای خود را به فرهاد رهبر، مشاور اقتصادی ابراهیم رئیسی می‌دهد که در سه ماه ریاست خود بر این دانشگاه به دلیل «هاشمی‌زدایی» مورد انتقاد دولت روحانی قرار داشت.