«سونامی دوم بیکاری در راه است»

بخش صنعت ایران ۱۷ درصد کوچک‌تر شده و تعداد کارگران صنعتی کاهش یافته است. از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی، «حدود ۱۲ میلیون نفر دارای قرارداد موقت و پیمانی هستند».