قتل آتنا اصلانی؛ خانواده قاتل باید مجازات شود؟

اصل شخصی بودن مجازات که در قوانین حقوقی و جزایی مورد تاکید جدی قرار می گیرد، به شکل هایی متفاوت از سوی نظام حقوقی، دستگاه های مختلف یا خود مردم در ایران نقض می شود.