حل بحران مالی سازمان تامین اجتماعی در گرو رونق تولید یا همت دولت؟

سازمان تامین اجتماعی بیش از هفت هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی طرف قرارداد بدهکار است. مطالبات این سازمان از دولت نیز به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.