روحانی: درباره حضور زنان در کابینه بعدی ملاحظاتی وجود دارد

فاطمه سعیدی درخواست ۱۵۷ نماینده مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت حضور زنان در کابینه دوازدهم را به رئیس جمهوری اسلامی تحویل داد. احتمال حضور زنان اندک است.