مرکز پژوهش‌های مجلس: «رخنه کرم‌های فساد در تار و پود نظام»

ارزیابی مراکز تحقیقاتی حکومتی هم بیانگر نامساعدتر شدن وضعیت کسب و کار در ایران است. بانک‌ها و فساد اقتصادی دستگاه‌های حکومتی از موانع اصلی تولید هستند.