جنگل‌های بلوط زاگرس در آستانه نابودی قرار گرفته‌اند

یک فاجعه زیست محیطی دیگر ایران را تهدید می‌کند. ۴۰ درصد از آب ایران به جنگل‌های بلوط در منطقه زاگرس وابسته است. درختان زاگرس پیر و پیرتر می‌شوند.