زلزله سیاسی در اردوگاه شیعیان عراق

عمار حکیم اعلام کرد: «حزب ملی حکمت» به جای «مجلس اعلای اسلامی» عراق- پایان ۳۵ سال قیمومیت تهران