بازگشت به حصر خانگی: کروبی از بیمارستان مرخص شد

مهدی کروبی پس از عمل قلب از بیمارستان مرخص شده است. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از وخامت حال پدرشان در حصر خانگی خبر داده بودند، همچنان از او بی خبرند.