«دوره استخدام دیگر تمام شده است» − کارنامه و برنامه وزیر کار

علی ربیعی به دفاع از قراردادهای موقت برخاسته و می‌گوید: عده‌ای همچنان فکر می‌کنند شغل یعنی استخدام، اما دیگر این دوره تمام شده است. شغل استخدام دولتی دیگر خیلی اندک شده است.