«روحانی روحانی، رأی مرا پس بده!»

س. اقبال − مردم عادی از حسن روحانی چه می‌گویند – مشاهداتی از نزدیک.