کارگران قطار شهری اهواز با یک سال دستمزد معوقه پاس‌کاری می‌شوند

مدیرعامل سازمان قطار شهری پرداخت مطالبات کارگران را به شکایت آنان از پیمانکار منوط کرده. کارگران اما تهدید شده‌اند که در صورت شکایت از پیمانکار، اخراج خواهند شد.