روحانی در مراسم تحلیف: ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود

روحانی در مراسمی که ۱۰۵ هیأت نمایندگی از کشورهای مختلف حضور داشتند گفته در ایران حاکمیت دوگانه وجود ندارد. او گفته به سوی همسایگان دست دوستی دراز می‌کنیم.