هیئت وزیران دوازدهم: «لابی‌گری علی ربیعی»

وزیر کار ایران برای ماندن در مقام خود امکانات سازمان تامین اجتماعی را به خدمت گرفته و از مدیران خواسته تا با افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی، برای او رای اعتماد بخرند.