گذشته نظام و سوابق مسئولان آن – «ماجرای نیمروز»، یک اثر تبلیغی

حکومت تلاش تازه‌ای را آغاز کرده برای تحریف تاریخ. فیلم «ماجرای نیمروز» جلوه‌ای از این تلاش است. آیا تلاش حکومت به ثمر می‌رسد؟ بهروز شیدا پاسخ می‌دهد.