سازمان ملل ونزوئلا را به اعمال خشونت و شکنجه علیه اپوزیسیون متهم کرد

ونزوئلا دچار هرج و مرج شده است. اکنون سازمان ملل می‌گوید خشونت دولت علیه مخالفان نظام‌مند بوده و حتی منجر به شکنجه شده است.