سازمان حقوق بشر ایران: علیرضا تاجیکی اعدام شد

تاجیکی که حکم اعدامش چندین بار تا مرحله اجرا پیش رفته و متوقف شده بود، متهم بود در ۱۵ سالگی به جوانی تجاوز کرده و او را به قتل رسانده است.