ماموریت ناتمام شهرداری تهران – دستفروشان دوباره ساماندهی می‌شوند

با وجود آنکه مأموران روش‌های خشونت‌بارتری را به کار می‌گیرند بر تعداد دستفروشان اضافه می‌شود. ۷۶ درصد دستفروشان سرپرستی یک خانواده را به عهده دارند.