سیستم و مسئولیت – یادداشتی خطاب به فاطمه صادقی

محمدرضا نیکفر – انگیزه این یادداشت مصاحبه‌ای است که فاطمه‌ صادقی در آن از پدرش شیخ صادق خلخالی یاد کرده است. در کانون یادداشت تأمل بر عکس مشهور تیرباران یازده جوان کرد در پنجم شهریور ۱۳۵۸ قرار دارد.