کابینه‌ی روحانی، سلفی نمایندگان و فروپاشی پندارها

کاوه منافی – هوا داغ است، جوک‌های مربوط به سلفی نمایندگان خنده‌ای برنمی‌انگیزند. کابینه معرفی شده و ما توقعی نداریم، اما باز باید امیدوار باشیم، اما نه به دولت.