پرسش درباره کمونیسم صد سال پس از انقلاب اکتبر

آنتونیو نگری، فیلسوف ایتالیایی توضیح می‌دهد: کمونیست بودن در دوران نولیبرالیسم و در زمانه سلطه سرمایه‌داری بر همه عرصه‌های زندگی، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟