ستایش، کودک ۶ ساله: کار می‌کنم برای اجاره خانه

ستایش بی‌صبرانه منتظر است که هفت سالش شود و به مدرسه برود. آرزوی او این است که پزشک متخصص زنان بشود. او می‌گوید بعضی از مردم و همینطور مأموران بهزیستی مزاحم‌اش می‌شوند.