میانگین هزینه خانوارها در ایران ۴ میلیون تومان افزایش یافت

مسکن و مواد خوراکی و آشامیدنی حدود ۶۰ درصد هزینه خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهد. درآمد خانوارها در ایران همچنان کمتر از هزینه آنان است.