اجلاس کمپ‌دیوید برای تجدید نظر در استراتژی آمریکا در افغانستان

اعزام سریاز بیشتر یا به‌کارگیری نیروهای مسلح خصوصی در افغانستان؟ دونالد ترامپ و مشاورانش در کمپ‌دیوید گرد می‌آیند که پاسخی برای این پرسش بیابند.