ادعاهای عجیب در توجیهات مدیرعامل چسب هل

توجیهات نظری برای نماز اجباری: اجبار مردان به نماز به دلیل ایجاد «مزاحمت» برای کارگران زن بود. هنگام سجده‌ انرژی زاید کارگر از بدن خارج می‌شود و راندمان کاری افزایش می‌یابد.