اژه‌ای: خروج ماموران از منزل مهدی کروبی دروغ است

اژه‌ای می‌گوید کروبی از خدمات پزشکی برخوردار است که به سران کشور داده نشده. خانواده مهدی کروبی می‌گویند باتری که در قلب او کار گذاشته شده بود کار نمی‌کرده.