ترامپ با هشدار به پاکستان گفت که جنگ افغانستان را ادامه خواهد داد

ترامپ که وعده انتخاباتی‌اش خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود، به توصیه مشاوران نظامی‌اش تن داد. تعداد نظامیان بر اساس شرایط تعیین می‌شود. پاکستان هم تحت فشار قرار می‌گیرد.