تجمع بازنشستگان در اعتراض به فقر و تبعیض

تجمع اعتراضی بازنشستگان، مورد حمایت تشکل‌های معلمان قرار گرفته بود. بازنشستگان و معلمانی از استان‌های مختلف برای شرکت در این تجمع به تهران سفر کرده بودند.