اعتراض سازمان عفو بین‌الملل به وضعیت زندانیان در اعتصاب غذای زندان رجایی‌شهر

معاون بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل گفته است مایه سرافکندگی است که زندانیان احساس کنند باید برای رعایت ابتدایی‌ترین استانداردها و حفظ کرامت انسانی خود، اعتصاب غذا کنند.