آلودگی رودخانه لنگرود

وارد شدن آب‌های فاضلاب شهری و کارخانه‌ها و رها کردن زباله‌ها موجب شده که رودخانه لنگرود به لحاظ آلودگی زیست محیطی در شرایط بسیار بدی قرار گیرد.