آیا سوسیال‌دموکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟

در صد سالگی انقلاب اکتبر، بلشویسم به بوته فراموشی سپرده شده است. شکست یک راه موجب صعود ستاره بخت راه قدیمی دیگری در جنبش سوسیالیستی گردید: راه سوسیال‌دموکراسی.