دستفروش مریوانی آتش به مالش زد

مأموران شهرداری مریوان یک دستفروش را کتک زدند. او از خشم و به اعتراض هر آنچه را که داشت آتش زد.