پسا-اسلام گرایی و پسا-سکولاریسم در ایران معاصر

سروش دباغ − هر چه پیشتر می‌رویم، سکولاریسمی که با پسااسلام‌گرایی تعریف می‌شود، قائلان بیشتری در جامعۀ ایران پیدا می‌کند و بروز و ظهور بیشتری می‌یابد.