ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

فلسفه اسلامی و قدرت − گفت‌وگو با مهدی خلجی (۲)

<p>بابک مینا &ndash; پرسش آغازین در بخش یک گفت&zwnj;وگو با مهدی خلجی این بود که:</p> <div dir="RTL">&laquo;آیا میان محتوای فلسفی &quot;فلسفه اسلامی&quot; به طور عام و حکمت متعالیه به طور خاص و کاربرد ابزاری و سیاسی اش رابطه ای هست؟&raquo;</div> <div dir="RTL">در بخش دوم که بخش پایانی این گفت&zwnj;وگو است موضوع رابطه مکتب اشراق با قدرت و سیاست طرح می&zwnj;شود. در ادامه به &quot;اکنونیت&quot; فلسفه اسلامی و رویکرد آکادمی&zwnj;های غربی به این فلسفه پرداخته می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <!--break--> <div dir="RTL"><br /> <b>&nbsp;بابک مینا: یکی از منابع ملاصدرا برای در آمیختن فلسفه با عرفان حکمت اشراق است. اجازه بدهید باز هم چند قرن عقب تر برویم، به زمانی که شهاب الدین سهروردی به شیوه خاص خود علیه مشائیون شورید. در ایران تفسیری رسمی از فلسفه اسلامی وجود دارد که گویا تحت تاثیر هانری کربن به وجود آمده است: سهروردی میراث معنوی مزدایی را با وحی قرآنی درآمیخت و آن را به جهان اسلام انتقال داد. کربن خطی می کشد از &laquo;منطق االمشرقین&raquo; ابن سینا تا ملاصدرا و احتمالا حکمای معاصر. می دانم که با این برداشت موافق نیستید و در </b><a href="http://mehdikhalaji.com/wp-content/uploads/Henri-Corbin.pdf"><b><span>مقاله ای</span></b></a><b> مفصلا آن را شرح داده اید. <br /> پرسش من البته محدود است به رابطه سیاست و قدرت با سنت اشراقی. آیا بحثی که درباره عرفان و ملاصدرا کردید درباره سنت اشراق هم موجه است؟ آیا تفاوتی میان سنت اشراقی و عرفانی در نسبت شان با قدرت می بینید؟ این سوال را از این رو می پرسم که می دانیم که شیخ اشراق بر عکس بقیه فلاسفه اسلامی تحت تاثیر اسطوره شناسی مزدایی و فرهنگ پیش اسلامی نیز بود و در ایران پیش از انقلاب کسانی چون سید حسین نصر کوشیدند بر همین پایه نوعی فلسفه شاهنشاهی از سهروردی استخراج کنند. آیا میان حکمت اشراق و شاهنشاهی پیش از اسلام و تلقی شان از رابطه امرقدسی و شاه رابطه ای هست؟ </b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">مهدی خلجی: سخن فلسفی سهروردی مایه&zwnj;ای از نوستالژی دارد؛ يعنی حکومت آرمانی را دسترس&zwnj;ناپذیر می&zwnj;بیند و به آسمان&zwnj;ها برمی&zwnj;کشد. حسرت دوران شاهنشاهی پیش از اسلام در او هست، اما امید تجدید آن نیست. حکومت&zwnj;های پس از اسلام همه حکومت با زور بودند و به مفهومی که در اندیشه&zwnj;ی ایران&zwnj;شهری پیش از اسلام می&zwnj;شناسیم &laquo;پادشاهی&raquo; مشروع نبودند.</div> <div dir="RTL"><img width="250" vspace="15" hspace="15" height="352" align="left" alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/mehdi_khalaji_0.jpg" /></div> <div dir="RTL">احتمالاً بتوان گفت که سنت اشراقی از آن&zwnj;جا که به اندیشه&zwnj;ی سیاسی ایران&zwnj;شهری پایبند است به سلطه&zwnj;ی با زور نمی&zwnj;تواند تن دردهد. سهروردی در آغاز حکمت الاشراق این نکته را آشکارا می&zwnj;گوید که تنها حکیم الاهی شایسته&zwnj;ی ریاست و جانشینی خداوند است. حکيم الاهی کسی را می&zwnj;خواند که متوغل در تأله و بحث، یعنی کشف، اشراق، ذوق و استدلال عقلی باهم است. سپس می&zwnj;گوید مراد من از ریاست، ریاست به تغلب نیست. چنین حکیمی اگر حاکم باشد از نظر سهروردی زمان نوری می&zwnj;شود و اگر جهان از چنین پادشاهی تهی گردد، تاریکی چیره&zwnj;گر می&zwnj;آید. او از پادشاهان ایران باستان مانند کیخسرو و نیز پیامبران در مقام چنین حاکمان حکیمی نام می&zwnj;برد. خصلت&zwnj;های رییس مدینه&zwnj;ی آرمانی در نظر سهروردی دنیوی نیست، بل&zwnj;که او دارای فره&zwnj;ی ایزدی است و از همین رو توانایی&zwnj;های مابعدطبیعی دارد. از این نظر دریافتِ سهروردی از شهر آرمانی، يک&zwnj;سره دینی&zwnj; و الاهی&zwnj; است. اما باز در قیاس با عارفان مسأله&zwnj;ی مشروعیت در اندیشه&zwnj;ی او جای خود را دارد. عارفان بیشتر مشرب جبری داشته&zwnj; و تسلیم و رضا را فضیلت دانسته&zwnj;اند. در نتیجه، حاکمانی که با زور به قدرت رسیده بودند مانند حاکمان مابعد اسلام در ایران دارای وجاهت بودند و مظهر قدرت الاهی. در جهان&zwnj;بینی عارفان حتا حمله&zwnj;ی مغول نیز طرحی از نقشه&zwnj;ی مشیت الاهی است و از خواست خدا بیرون نیست. این تفاوت باریک هست که عرفان یک&zwnj;سره از اندیشه&zwnj;ی سیاسی ایران&zwnj;شهری گسسته است و در نتیجه، مفهوم عدالت پادشاه به معنایی که در آن اندیشه هست نیز در منظومه&zwnj;ی عرفانی غایب است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اما جدا از این تفاوت&zwnj;ها، حکمت اشراق، عرفان، و نسخه&zwnj;های تازه&zwnj;تر فلسفه&zwnj;ی اسلامی مانند حکمت متعالیه در امری مهم مشترک&zwnj;اند؛ غیاب مفهوم آزادی که هم&zwnj;بسته&zwnj;ی مفاهیمی چون انسان و عقل است. در حکمت اشراق نیز آدمی یک&zwnj;سره پذیراست، تماشاگر انوار است يا آينه&zwnj;ای در برابر هستی. درکِ جهان، چه به شیوه&zwnj;ی شهود چه به شکل استدلال، ورای زمان و مکان است. در نتیجه تاریخ و تاریخ&zwnj;مندی در آن غایب است. فقدان مقولاتی چون انسان، آزادی، عقل و تاریخ فلسفه يا عرفان اسلامی را از امکان پشتیبانی کردن تفکر سیاسیِ لیبرال و دموکراتیک بازمی&zwnj;دارد. هر نسخه&zwnj;ای از فلسفه&zwnj; یا عرفان اسلامی را بگیرید تنها بر مبنای آن حکومت فردی می&zwnj;توان برافراشت، چه با مشروعیت آرمانی پیشااسلامی چه با تغلبِ پس از اسلام.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">چنین است که فلسفه&zwnj;ی اسلامی این اندازه در روزگار ما منسوخ به نظر می&zwnj;آید. اگر کسانی هم کوشیدند بر پایه&zwnj;ی فلسفه&zwnj;ی سهروردی، پشتوانه&zwnj;ای برای پادشاهی بسازند، انقلاب و پایان سلطنت در ایران خود گواهِ باطل بودن سعی آنان است. شاید بتوان به آوردن این سخن خطر کرد که برای ما نسخه&zwnj;ی معاصر حکمتِ اشراق، &laquo;بوف کور&raquo; است. هدایت، حکایت نسخ آن فلسفه را از راه تصویر کردن مسخ آن بازمی&zwnj;گوید. آن حکيم الاهیِ سهروردی به پیرمرد خنزرپنزری راوی بدل می&zwnj;شود، عالم فرشتگان به جهان سایه&zwnj;های لرزان، صور مثالی به نقش&zwnj;های روی قلمدان، شهرهای ناکجاآبادیِ جابلقا و جابلسا به ری و بالاخره آن مرتبتِ یقین در پیوستن به عالم انوار دگردیسه می&zwnj;شود به زیستن با تردید و ترس در تاریک&zwnj;جایی آشوبناک به نام روزگار مدرن. بوف کور، باژگونه&zwnj;ی جهانِ پر امن و اطمینانِ سنت فلسفی و عرفانی ماست که غایت آن لقاء (دیدار) خداوند است، چه از راه ذوق عرفانی چه از راهِ بحث فلسفی. <span dir="LTR"><br /> </span><br /> <b>پس به نظر شما در مجموع فلسفه اسلامی بیانی ست فلسفی ـ عرفانی از عصری از دست رفته &nbsp;که نمی توان اکنونیتی در آن یافت...</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">اساساً &laquo;اکنونیت&raquo; مفهومی غیراسلامی است. این مفهوم در فلسفه و عرفان سنتی ما غایب است. اکنونیتِ یک یک اندیشه یا نظام فلسفی در برانگیختگی آن از یک &laquo;رویداد&raquo; مایه می&zwnj;گیرد. فلسفه&zwnj;ی سیاسی افلاطون واکنش به رویداد مرگ سقراط و بحران دولت&zwnj;شهر آتنی است. فلسفه&zwnj;ی اسلامی درکی دیگر از زمان و تاریخ دارد که &laquo;رویداد&raquo; در آن بی&zwnj;معناست. حقیقت، یک رخدادِ ازلی است. یک بار و برای همیشه روی می&zwnj;دهد و يک&zwnj;سان برجا می&zwnj;ماند. در نتیجه می&zwnj;بینیم کسی می&zwnj;تواند امروز مدعی شود شارح بی&zwnj;کم و کاست ملاصدرا است، گویی از چهارصد سال پیش تا کنون هیچ &laquo;رویدادی&raquo; رخ نداده است. </span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">در اندیشه&zwnj;ای که &laquo;کثرات مراتب امور اعتباری&zwnj;اند&raquo;، جهان در مقامِ نمود نه واقعی است نه شناختنی. شیخ محمود شبستری می&zwnj;گفت: &laquo;ولی این جایگه آمد شدن نیست/ شدن چون بنگری جز آمدن نیست&raquo;.پهنه&zwnj;ی حقیقت، بی&zwnj;موج و بی&zwnj;رنگ است. ملاصدرا در آغاز اسفار در تعریف فلسفه می&zwnj;گوید فلسفه کمال&zwnj;یابی نفس انسانی با معرفت حقائق موجودات است و تشبه به باری؛ یعنی تلاش برای مانندشدن به خدا. او می&zwnj;گوید این همان چیزی است که رسول از خدا می&zwnj;خواست &laquo;رب ارنا الاشیاء کماهی&raquo; (خدایا چیزها را چنان که هستند به ما بنمایان). این فلسفه ثبات و وحدت را ویژگی بود می&zwnj;انگارد و تغییر و کثرت را ويژگی نمود. نمودها را نیز هیچ می&zwnj;گیرد. یکی از سنت&zwnj;گرایان معاصر گفته است نباید از وضع کنونی فلسفه اسلامی به &laquo;رکود&raquo; که توصیفی تحقیرآمیز است تعبیر کرد، بل&zwnj;که باید گفت &laquo;ثبات&raquo; فلسفه&zwnj;ی اسلامی؛ زیرا فلسفه&zwnj;ی اسلامی با حقائق اشیاء سر و کار دارد و قرار نیست این حقائق هر روز یا با دگرگشت عصری تغییر یابند. سبب آن&zwnj;که اهل فلسفه سنتی در ایران انقلاب علمی و صنعتی را در اروپا جدی نگرفتند و با آن درگیری عقلانی پیدا نکردند همین بود: آن&zwnj;ها از نگاه خود به حقیقت فلسفی دست&zwnj;رسی داشتند و هیچ تحولی در طبیعیات هرچند بنیادی نمی&zwnj;توانست یقین آن&zwnj;ها به معرفت به حقائق اشیاء را مخدوش کند. فلسفه&zwnj;ی اسلامی روزگاری در درون پارادایم خاصی معنادار بوده است. با طبیعیات، ریاضیات، نظم اجتماعی و حکمتِ سیاسی دورانی سازگاری داشته است. امروزه، آن طبیعت&zwnj;شناسی، کیهان&zwnj;شناسی، نظم اجتماعی، سیاسی و اخلاقی همه سپری شده است. فلسفه&zwnj;ی اسلامی به برگی بریده از دفتری گم&zwnj;شده می&zwnj;ماند. </span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">&laquo;اکنونیتی&raquo; که شما به کار می&zwnj;برید محصول فلسفه&zwnj;هایی است که امور سیال و ناپایدار و در یک کلام &laquo;نمود&raquo;ها را جدی می&zwnj;گیرند. هگل می&zwnj;گفت. فلسفه باید فرزند زمان خویشتن باشد. جدا کردن زمان از فلسفه یا به عبارتی تاریخ از فلسفه ممکن نیست. بنابراین اگر فلسفه&zwnj;ای معاصر نباشد اساساً فلسفه نیست؛ کاخی ترد و توهمی در خیال کسی است. برای هگل بصیرت عقلی یعنی آشتی با فعلیت. </span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">فلسفه&zwnj;ی اسلامی غالباً ورای ابرهای واقعیت سیر می&zwnj;کرد به دلیل دوری&zwnj;اش از عقل و آزادی. امروزه این دوری بیشتر می&zwnj;نماید و بنابراین شکلی از اسطوره&zwnj;پردازی فلسفی است تا تأملی واقعاً فلسفی. &nbsp;امروزه ما نه از پاسخ&zwnj;های فلسفه&zwnj;ی اسلامی که از پرسش&zwnj;های آن فاصله گرفته&zwnj;ایم. به سخن دیگر، چارچوب مسائل ما با چارچوب مسائل فلسفه&zwnj;ی اسلامی تفاوت بنیادی دارد. فیلسوفان یونان به مراتب معاصرتر با ما هستند تا فیلسوفان اسلامی؛ چون برای یونانیان پرسش عدالت، حقیقت، زیبایی و سیاست مطرح بوده، همان&zwnj;گونه که امروزه برای ما نیز هست. </span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">فلسفه&zwnj;ی اسلامی به شکلی سلبی می&zwnj;تواند به فعلیت و اکنونیت پیوند پیدا کند. به عبارت دیگر، تأمل فلسفیِ کنونی می&zwnj;تواند وضع ما را در گسست با نظام فلسفی اسلامی و با نقادی&nbsp;مقولات و مفاهیم آن توضیح دهد. البته من از سودمندی این کار هم چندان مطمئن نیستم. این کار در غرب به شکل سنجش مقوله&zwnj;های فلسفه&zwnj;ی مسیحی انجام شده و نمی&zwnj;دانم واقعاً در این زمینه ما چه برگی بر آن دفتر می&zwnj;توانیم افزود. </span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>پرسش پایانی من درباره رویکرد آکادمی های غربی به فلسفه اسلامی ست. چند دهه ای ست که بازار مطالعات اسلامی در غرب بسیار پر رونق شده است و به تبع آن مطالعه فلسفه اسلامی هم رونق پیدا کرده است. منتها هستند اسلام شناسان غربی&zwnj;ای که علاقه شان به این سنت فلسفی از کنجکاوی فرهنگ شناسانه فراتر می رود و کسانی حتی مدافع فلسفه اسلامی هستند و آن را گزینه ای در برابر فلسفه مدرن می دانند. می خواستم بپرسم موقعیت کنونی فلسفه اسلامی در آکادمی های غربی آیا معنا یا پیامدی سیاسی هم دارد؟ نقش فلسفه اسلامی در زمینه فرهنگی ـ دانشگاهی غربی چیست؟</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div align="right"><span dir="RTL">گمان ندارم پرداختن به فلسفه&zwnj;ی اسلامی در آکادمی&zwnj;های غربی چندان معنا یا پیامدی سیاسی داشته باشد، جز آن&zwnj;که برخی تصور می&zwnj;کنند برای خروج از عقل اروپامحور خوب است فرهنگ&zwnj;ها و فلسفه&zwnj;های دیگر شناخته شوند. واقعیت آن است که فلسفه&zwnj;ی اسلامی در آکادمی&zwnj;های غربی جایگاهِ چندانی ندارد. بسیار نادر است در دپارتمان فلسفه به فلسفه&zwnj;ی اسلامی بپردازند یا حتا در تاریخ فلسفه از آن سخنی به میان آورند. در رشته&zwnj;های دیگر هم اگر به این فلسفه پرداخته شود از سوی کسانی بدان اقبال می&zwnj;شود که کنجکاوی&zwnj;های غریب و شخصی دارند. طبیعتاً همیشه کسانی هستند که به فلسفه&zwnj; یا عرفان اسلامی در مقام بخشی از هویت یا تاریخ ایرانی-اسلامی توجه کنند، منابع را بشناسند و کتاب&zwnj;ها را ویرایش و چاپ کنند. اما این ادعا که فلسفه&zwnj;ی اسلامی گزینه&zwnj;ای در برابر فلسفه&zwnj;ی مدرن است تنها از سوی &laquo;سنت&zwnj;گرایانی&raquo; انگشت&zwnj;شمار ممکن است طرح شود. آن&zwnj;ها البته توانایی اثبات این مدعا یا گفت&zwnj;وگو با فیلسوفان مدرن را ندارند و طبیعتاً کسی هم خارج از محفل فرقه&zwnj;ای&zwnj;شان آن&zwnj;ها را جدی نمی&zwnj;گیرد. کسانی مانند کریستیان ژامبه در فرانسه نیز کوشیده&zwnj;اند تلاش&zwnj;هایی برای بازکردن جایگاه این فلسفه در میان تفکر فلسفی امروز در کار آورند که باز هم به بی&zwnj;راهه رفته است. فلسفه&zwnj;ی اسلامی، اهمیت فلسفه&zwnj;ی سده&zwnj;های میانی اروپا را هم ندارد. شناخت&nbsp;فلسفه&zwnj;ی سده&zwnj;های میانی برای آگاهی از گسست دورانی به تجدد ضروری است. اما فلسفه&zwnj;ی اسلامی از آن&zwnj;جا که تداوم در رکود داشته و هواداران&zwnj;اش هنوز از آن رکود در مقام فضیلت سخن می&zwnj;گویند، ارزش چندانی ندارد. </span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">&nbsp;در جمهوری اسلامی هم فلسفه&zwnj;ی اسلامی زینتی است و فقر ایدئولوژيک را می&zwnj;پوشاند. زوال جمهوری اسلامی هم سرمایه&zwnj;گذاری دولتی برای تقویت مالی نهادهای مربوط به فلسفه&zwnj;ی اسلامی را پایان خواهد داد. </span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><span dir="RTL">پایان</span></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><b><span dir="RTL">بخش یک این گفت&zwnj;وگو:</span></b></div> <p><a href="#http://radiozamaneh.com/../../../../../../../reflections/2011/08/12/6118"><span dir="RTL">فلسفه اسلامی و قدرت &minus; گفت&zwnj;وگو با مهدی خلجی (۱)</span></a></p>

بابک مینا – پرسش آغازین در بخش یک گفت‌وگو با مهدی خلجی این بود که:

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • محمد میرزاخانی

  سپاس. مثل بخش یک، این هم خیلی خوب، و بلکه بهتر از آن بود. آن قرائتِ خاص هم از بوفِ کور مبتنی بر فلسفه اشراق جالب و کاملا متفاوت بود تا حالا از کسی دیگر نشنیده بودم. ممنون. اما، کاش کمی انضمامی تر و با مثال و نمونه بیشتر صحبت می کردید. مثلا جایگاه و نظرگاه امثال سید حسین نصر را در این مباحث روشن می کردید یا... حتی کاش یک مقاله، مانند آن که درباره ی هانری کربن نوشته اید، درباره ی سید حسین نصر می نوشتید. به هر رو سپاس. از شما و از رادیو زمانه.

 • کاربر مهمان

  دیدگاه آرامش دوستدار بکلی از دیدگاه خلجی متفاوت است. دوستدار معتقد است که به دلایل فرهنگی ، ایرانیان از 2500 سال پیش به این سو اصولا قادر به پرسشگری و نتیجتا فلسفه ورزی و تفکر نبوده اند. و البته راه حل شسته و رفته ای هم برای برون رفت از این مخمصه ارائه نمیدهد. عدم رائیه راهکار شامل خلجی بزرگوار هم میشود. شاید بدلیل آغازین بودن این طریق باشد.

 • کاربر آرسن لوپن

  گوهر فلسفه (و نیز دانش)؛ حیرت و متعاقبا پرسشگری است. به نظر دوستدار, و بخشی از گفتار جناب خلجی, سنت اسلامی, همیشه پاسخ های یکسان و از پیش اندیشیده را برابر پرسشگر گذارده است, لذا آن حس حیرت را زائل ساخته است.

 • کاربر آرسن لوپن

  دوستدار اما میگوید نوعی سانسور مذهبی از پیش از اسلام تا اکنون, اندیشه و پرسشگری را به محاق تعطیل برده است.

 • کاربر آرسن لوپن

  حالا من ایرانی, در برابر پرسشهای سهمگین و سترگی قرار گرفته ام که تمامی پیش فرضهای مرا به چالش گرفته است. این پرسشها تمامی عرصه های زیست مرا در برگرفته: سیاسی, علمی, جهان بینی و دینی. متون فلسفی, ادبی, عرفانی و دینی من , اثبات کننده اینست که من ایرانی میتوانم به خزانه فرهنگی بشریت بیافزایم. تکتولژی ارتباطات ابزاری فراهم کرده است که میتوانم از پیله خود بدر آیم و با نگاهی نو به زیست بوم خود نظر کنم و این نظر را در قالب منطق بدیع تری عرضه کنم. مقالاتی از نوع جناب خلجی, گنجی, و دوستدار, راه مرا بسیار هموارتر خواهد کرد.

 • بیژن

  با سپاس پاسخهای آقای خلجی مرا به یاد آراء آقای آرامش دوستدار در کتاب "امتناع تفکر" می اندازد. جای بسی خوشحالی است که روند بررسی انتقادی از فرهنگ بومی از سوی برخی از اندیشمندان ما (گیرم فعلا کم شمار) چنین عمق و ژرفایی یافته است.

 • کاربر مهمان

  تاءلمات اجتماعی وسیاست ورزی اسلامی چون خنجری فرورفته در قلوب ایران- سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست - را آنچنان طی این سه دهه و اندی برایمان ملموس و عینی نموده اند که اکنون بی خرد ترین ما درک وسیعی از فلسفه - اشراق - و امثالهم در اسلام دارد - ما بیهودگی و کپک زدگی را در مغز استخوان خود نیز ثبت کرده ایم - نیاز به دانستن فلسفه هم برای این مورد خاص - نداریم