در دولت دوازدهم، در برای بازنشستگان بر همان پاشنه می‌چرخد؟

سخنان اخیر دو مقام دولتی درباره بازنشستگان، آب پاکی را روی دست بیش از دو میلیون بازنشسته ریخت. نوبخت و ربیعی گفتند افزایش مستمری بازنشستگان برای دولت مقدور نیست.