«منطق سرمایه» یا «بورژوازی اسلامی»؟

فروغ اسدپور- موضوع دیگری که نیکفر می‌توانست بحث ‌کند ولی نکرد، این است: آیا این ایدئولوژی با منطق تولید سرمایه‌دارانه هم‌پوشانی دارد یا نه در تضاد با آن عمل می‌کند؟