حصر ادامه می‌یابد

محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره مسئله حصر رهبران جنبش سبز گفت: «در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی قرار شد حصر ادامه داشته باشد.»