مولوی عبدالحمید به خامنه‌ای:‌ نابرابری‌ها نسبت به اهل سنت را پایان دهید

خامنه‌ای در پاسخ به مولوی عبدالحمید گفته همه ارکان نظام موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ تبعیضی بین ایرانیان از هر قوم، نژاد و مذهب، روا ندارند.