امنیت ملی و پسوند «اسلامی»؛ یا چرا علوم انسانی اسلامی وجود ندارد؟

امین درودگر − این یادداشتی در نقد گفتار علوم انسانی اسلامی و استفاده از آن به عنوان ابزار امنیت ملی از دو جنبه است: دولتی‌بودن اسلام در این گفتار، و اقتصاد سیاسی توسعه علمی از سوی دیگر.