شلیک گاز اشک‌آور به کارگران آذراب در درون کارخانه

اعتصاب و اعتراض کارگران دو کارخانه آذراب و هپکوی اراک روز چهارشنبه ۲۹ شهریور هم ادامه یافت. در آذراب نیروهای ضدشورش با استفاده از باتوم و شلیک گاز اشک‌آور کارگران را متفرق کردند.