نخستین نشست رسانه‌ای وزیر ارشاد؛ حرف‌های کلی و تکراری

در نخستین نشست رسانه‌ای عباس صالحی نشانی از تغییر در سیاست‌های وزارت ارشاد دیده نشد. «هویت اسلامی» اولین بسته برنامه‌ای این وزارتخانه اعلام شد.