بیشترین کودک‌آزاری‌ها در دنیا از سوی والدین

نسیم روشنایی- آیا از پدر و مادرتان کتک خورده‌اید؟ اگر پدر و مادر هستید، آیا فرزندانتان را  کتک زده‌اید؟ آیا آنها را از نظر روانی و عاطفی آزار داده‌اید؟ طبق آمارها، پدران و مادران ایرانی با این‌که ممکن است معتقد باشند بیش از دیگران به کودکانشان عشق می‌ورزند، اما در میان پدر و مادرهایی جای دارند که بیشترین آزار را به کودکان وارد می‌کنند.