وزیر خارجه سوریه: خودمختاری کردها در سوریه قابل مذاکره است

ولید معلم، وزیر خارجه سوریه ایجاد دولت خودمختار کُرد در سوریه را قابل مذاکره دانست.