از کتک زدن دستفروشان تا طرح لباس متحدالشکل برای آنان

اجرای طرح ساماندهی دستفروشان این گمان را ایجاد کرده که پس از کولبری، قرار است دستفروشی هم به عنوان شغل به رسمیت شناخته شود. دستفروشی از سر فقر و بیکاری، رواج یافته است.