Share

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارشنبە ۵ مهر در واکنش به برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان، دفتر نمایندگی تلویزیون کردستان٢۴ در تهران را تعطیل کرد.

شبکه چندرسانه‌ای کردستان ۲۴

نورالدین ویسی، مدیرکل کردستان ٢۴، در واکنش بە این اقدام وزارت ارشاد اسلامی گفته است:

«با توجە بە اهمیت و روابط ایران با اقلیم کردستان، ما خواستار ادامه کار در تهران بودیم، اما متأسفانە از ابتدا محدودیت‌های زیادی برای ما ایجاد می‌کردند.»

نورالدین ویسی خاطرنشان کرده که کردستان ٢۴ همچنان رویدادهای اقلیم کردستان را به زبان فارسی پوشش می‌دهد.

دفتر تلویزیون کردستان ٢۴ ۱۱ شهریور ١٣٩۵ در تهران شروع بە کار کردە بود.

دو روز قبل، همزمان با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان، دولت ترکیه نیز پخش برنامه‌های کردستان٢۴ را از ماهواره ترک‌ست حذف کردە بود.

بیشتر بخوانید:

پرونده همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق

Share