قوانین جدید عربستان برای زنان: حق فتوا، حمایت در برابر تعرض جنسی

طرحی در مجلس شورای عربستان به تصویب رسید که به موجب آن، فقهای زن همچون همتایان مرد حق صدور فتوا دارند. پادشاه عربستان دستور تدوین قانون مبارزه با تعرض جنسی را نیز صادر کرد.