با گسترش خشونت در ایران چه باید کرد؟

جرایم خشن در ایران گسترشی چشمگیر یافته‌اند و کمتر خبر قتل و جنایتی ممکن است مردم را شوکه کند. آیا راهی برای تغییر این وضعیت وجود دارد؟