احتمال قرارگرفتن سپاه در فهرست تروریستی- ایران هشدار داد

ترامپ شاید برجام را تأیید نکند، اما درپی نابودی آن نیست. استراتژی آمریکا موارد دیگری همچون عملیات سری علیه مأموران امنیتی ایران در خارج از مرزها را شامل می‌شود.